Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Konu : Borçlar Hukuku

  Hukuk
» Adalet - Hukuk Üzerine
» Adli Hukuk
» Aile Hukuku
» Anayasa Hukuku
» Askerlik Hukuku
» Avrupa Hukuku -> AB Hukuku
» Bankacılık Hukuku
» Basın - Yayın Hukuku
» Borçlar Hukuku
» Ceza Hukuku
» Ceza Mahkemeleri
» Ceza Muhakemeleri Usulü
» Cezai Ehliyet, Sorumluluk, Suç Hukuku..
» Çevre Hukuku
» Çocuk Mahkemeleri
» Deliller
» Dernekler - Vakıflar Hukuku
» Duruşmalar
» Eğitim Hukuku
» Eşya Hukuku
» Fikri Mülkiyet Hukuku
» Gayrimenkul Hukuku
» Genel Hukuk
» Güvenlik Hukuku
» Haklar ve Özgürlükler
» Haksız Fiiller
» Halkla İlişkiler
» Hukuk
» Hukuk - Mevzuat
» Hukuk : Ortak Çalışmalar: Armağanlar,..
» Hukuk Araştırma - Deneme - İnceleme
» Hukuk Araştırma - İnceleme
» Hukuk Ders Kitapları
» Hukuk Muhakemeleri Usulü
» Hukuk Sistemleri
» Hukuk Sözlükleri Ansiklopediler
» İcra ve İflas Hukuku
» İdare Hukuku
» İhale Hukuku
» İnsan Hakları
» İslam Hukuku
» İslam Hukuku (Fıkıh)
» İş Hukuku
» Kamu Hukuku
» Kanun Kitapları
» Kanunlar, İçtihatlar, Yönetmelikler
» Kıymetli Evrak ve Teminatlar
» Kooperatif Hukuku
» Kültür ve Din Hukuku
» Medeni Hukuk
» Miras Hukuku
» Miras. Vesayet, Kayyımlar
» Mülkiyet ve Kira Hukuku
» Önemli Olaylar - Davalar
» Refah Hukuku
» Roma Hukuku
» Sağlık Hukuku
» Sigorta Hukuku
» Sosyal Sigorta Hukuku
» Sözleşmeler ve Temsil Yetkisi
» Suçlar
» Suçlular
» Şahsın Hukuku ve Aile Hukuku
» Şirketler Hukuku
» Telif Hakları
» Ticaret - E-Ticaret Hukuku
» Ticaret Hukuku
» Trafik Hukuku
» Tüketici Hukuku
» Uluslararası (Devletler) Hukuku
» Uluslararası Hukuk
» Vakıf ve Dernekler Hukuku
» Vergi Hukuku
» Yabancı Dil Hukuk Kitapları
» Yargı Kurumları
» Yasalar, İçtihatlar, Yönetmelik

Bu konu başlığında toplam 255 adet kitap bulunuyor.
Tümünü Listelemek için Tıklayın..
 
    İlgili Yazarlar:

Cevdet Yavuz
Aydın Zevkliler
Şahin Akıncı
Mehmet Remzi
Nihat Yavuz
Sezer Aydın
Remzi Özmen
Şener Akyol
Mustafa Alper Gümüş
M.Turgut Öz
 

 Yeni Çıkanlar:

Genel İşlem Koşullarının ve Tüketici Hukuku'nda Haksız Şartların Denetimi

Yazar : Murat Aydoğdu
Seçkin Yayıncılık; Borçlar Hukuku

Günümüzde hemen her alanda çok yaygın uygulaması bulunan genel işlem koşulları adeta bireysel sözleşme modelinin yerini almıştır. Özellikle zayıf olan tarafın (tüketicilerin veya müşteri kitlesinin) aleyhine öngörülen bu kurallar sözleşme dengesini zayıf olan taraf aleyhine oldukça bozmuştur. Bozulan bu dengenin sağlanması amacıyla genel işlem koşullarının sıkı bir denetime tabi tutulması sosyal hukuk Devletinin ve adaletin gereğidir. Öncelikle belirtmek gerekir ki hukukumuzda genel işlem koşulu denetimine ilişkin özel kurallar gecikmeli olarak kabul edilmiştir. >>>

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)

Yazar : Burak Özen, Cevdet Yavuz, Faruk Acar
Beta Basım Yayın; Borçlar Hukuku

*TÜRK HUKUKUNDA ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ *GEÇİRİM (TEMLİK) BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER *KULLANMA VE YARARLANMA HAKKI VEREN SÖZLEŞMELER *İŞGÖRME SÖZLEŞMELERİ *SAKLAMA SÖZLEŞMELERİ *ŞAHSÎ (KİŞİSEL) TEMİNAT SÖZLEŞMELERİ *SONUÇLARI TALİH VE TESADÜFE BAĞLI SÖZLEŞMELER *ORTAKLIK SÖZLEŞMELERİ.... >>>

Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Yazar : Abdülkerim Yıldırım
Adalet Yayınevi; Borçlar Hukuku

İlk baskının önsözünde de belirtildiği gibi elinizdeki kitap Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler kısmının kolayca öğrenilmesini sağlamak amacıyla yazılmıştır. Kitabın sistematiği ağırlıklı olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu düzenlemesine paralel şekilde hazırlanmıştır. Eserde borçlar hukuku sahasına özgü temel kurum ve kavramlar örneklendirilerek ve şemalar oluşturularak anlatılmıştır. Doktriner tartışmalardan olabildiğince uzak durularak hazırlanan bu çalışma öğrencilere temel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır... >>>

Franchise Sözleşmesinde Tarafların Borçları


Vedat Kitapçılık; Borçlar Hukuku

GİRİŞ Franchise sistemi, özellikle 1970'li yıllardan sonra işletmelerin mal ve hizmet pazarlamasında ortaya çıkan güçlükleri aşmak, pazar paylarını arttırmak ve pazarlama maliyetlerini azaltmak amacıyla başvurdukları bir ticari ilişki şeklidir. Franchise, Fransızcada serbest bırakmak anlamına gelen "affranchir" sözcüğünden türetilmiş İngilizce bir kelimedir ve sözlük anlamı "imtiyaz"dır. Franchise sistemi, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmış ve ülkede geniş bir uygulama alanı bulmuştur. >>>

Vakıf Kira Hukuku

Yazar : M. Serhat Yener
Bilge Yayınevi - Hukuk Yayınları; Borçlar Hukuku

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıfların taşınmaz mallarının kiralanması Vakıf hukukunun önemli ve çeşitli uyuşmazlıklara konu olan meselelerden biridir. Bir emanet idaresi olan Vakıflar İdaresinde vakıfların yaşatılmasının başlıca gelir kaynağı olan mazbut vakıflara ait taşınmaz malların ecdadın vakıf duası ve bedduasını dikkate alarak vakıf menfaatine olarak gelir getirici şekilde değerlendirilmesi gerektiği kuşkusuzdur. >>>

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Uyarlı Tazminat Hukuku

Yazar : Mustafa Kılıçoğlu
Bilge Yayınevi - Hukuk Yayınları; Borçlar Hukuku

Eser metodolojik açıdan yeni bir uygulama getirmeyi amaçlamıştır. Sorumluluk, Tazminat, Hesaplama ekseninde sunulmuştur. Bu düzenleme ilk defa ele alınmıştır. İkincisi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi uygulamalarına yer verilmiştir. Bu yolla yüksek mahkemeler arasındaki farklı uygulamalara değinilmiştir. Üçüncüsü, İsviçre ve Alman Federal Mahkeme Kararlarına yer verilmiştir. Son olarak da Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin cismani zarara ilişkin somut uygulamalarından söz edilmiştir... >>>

Tazminat ve Alacak Davaları

Yazar : Çelik Ahmet Çelik
Bilge Yayınevi - Hukuk Yayınları; Borçlar Hukuku

Kitapta, 6100 Sayılı Hukuk Yargılama Yasası?na göre Tazminat ve Alacak Davalarına uygulamadan örneklere, ayrıntılı, açıklamalara ve eleştirilere yer verilmiş olup güncel, kapsamlı bir kaynak sunulmuştur..... >>>

Genel ve Özel Faiz Hukuku

Yazar : Zeki Gözütok
Bilge Yayınevi - Hukuk Yayınları; Borçlar Hukuku

Faiz temel hukuki kavramlardan olup faize ilişkin genel ve özel kurallar pek çok yasada farklı ve kapsamlı bir biçimde yer almaktadır. Faize ilişkin kuralların çeşitliliği yanında usul ve takip hukukuna ilişkin kurallar ve dava konularının mahiyetine göre de gözetilecek ayrıntılar bulunmaktadır. Bu kitapta faize ilişkin kurallar ile, niteliğinin faiz olup olmadığı tartışmalı olan konular bir araya toplanıp açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca gözetilecek ayrıntılar, istisna oluşturan durumlar, hukuki yorum farklılıkları bulunan konular incelenip değerlendirilmiştir. >>>

Türk Borçlar Hukuku

Yazar : Cevdet Yavuz
Beta Basım Yayın; Borçlar Hukuku

- Giriş - Geçirim (Temlik) Borcu Doğuran Sözleşmeler - Kullanma ve Yararlanma Hakkı Veren Sözleşmeler - İş Görme Sözleşmeleri - Saklama (Muhafaza) Sözleşmeleri - Şahsi (Kişisel) Teminat Sözleşmeleri - Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler - Ortaklık Sözleşme (Adi Ortaklık).... >>>

Borçlar Hukuku Genel Hükümler


Beta Basım Yayın; Borçlar Hukuku

Birinci Bölüm: Genel Bilgiler İkinci Bölüm Borcun Kaynakları * Sözleşme * Haksız Fiil * Sebebsiz Zenginleşme Üçüncü Bölüm: İfa Dördüncü Bölüm: Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları * İfa İmkansızlığı * Kötü İfa * Boçluluğun Temerrüdü * Borca Aykırılıktan Doğan Sorumluluk ile Haksız Fill Sorumluluğun Yarışması * Culpa ın Contrahendo Beşinci Bölüm: Borçların Sona Ermesi Sebebleri Altıncı Bölüm: Borç İlişkisinde Özel Durumlar Yedinci Bölüm: Sözleşmenin Devri, Alacağın Devri ve Borcun Üstlenilmesi (Borcun Nakli).. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 

 Bu Konunun Popüler Kitapları:

Tazminat Hukuku

Mustafa Kılıçoğlu
Legal Yayıncılık; Borçlar Hukuku

'Tazminat Hukuku' kitabımın kısa sürede ikinci baskıya girmesi bizim için birçok yönden sevindirici olmuştur. Öncelikle sabırlı ve dikkatli bir okuyucu kitlesinin varlığı kanıtlanmıştır. Çünkü içtihatlar konu anlatımı içine yerleştirilmiştir. Kurum ve kavramı anlamadan içtihatı anlamak mümkün değildir. Bilindiği üzere tazminat alacaklısı zarar görendir. Dolayısıyla tazminat davalarını yanlış mahkemede açmak, süreleri kaçırmak davayı uzatmak gibi sorunlara neden almak lüksü hukukçuya tanınmamıştır. İşte bu kitap böyle bir amaca özgülenmiştir. >>>

Borçlar Hukuku

İsmail Kayar
Detay Yayıncılık (Ankara); Borçlar Hukuku

# Genel Hükümler # Özel Borç İlişkileri Kitap, İİBF ile Meslek yüksek okullarında okutulan ders programları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada, Borçlar Hukuku ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlandığından, doktrindeki tartışmalara ve Yargıtay içtikatlarına yer verilmemiştir. Diğer yandan Borçlar hukukunun genel kısmının yanı sıra özel borç ilişkileride incelenmiştir. Esas itibariyle ders kitabı olarak hazırlanan bu çalışma, öğrencilerin mezuniyet sonrası girecekleri iş sınavları için de uygun bir kaynak niteliğindedir. >>>

Borçlar Hukuku

Mehmet Remzi, Sezer Aydın
İkinci Sayfa Yayınları; Borçlar Hukuku

Barter Sözleşmesi

Ayşe Dilşad Keskin
Turhan Kitabevi; Borçlar Hukuku

* Barter Sözleşmesi Hakkında Genel Bilgiler * Barter Sözleşmesinin Tarafları, Unsurları ve Hukuki Niteliği * Barter Sözleşmesinin Hükümleri ve Sona Ermesi.... >>>

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Safa Reisoğlu
Beta Basım Yayın; Genel Hukuk, Borçlar Hukuku

Kitabın hazırlanışında gözönünde bulundurulan temel unsur, doktrin ve uygulamayı birlikte yansıtan ve ilkelere ağırlık veren bir sistem içinde Borçlar Hukukunun Genel Kurallarını incelemek olmuştur. Kitapta, Yargıtay içtihatlarına, özellikle İçtihadı Birleştirme ve Hukuk Genel Kurulu kararlarına geniş ölçüde yer verilmiş; ayrıca, Federal Mahkemenin 1912-2009 yılları arasında yayınlanmış bulunan kararlarında yer alan görüşler ilgili paragraflarda değerlendirilmiştir. >>>

Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin CISG Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri

Yeşim M. Atamer; Yazar : Charles Decker, Leslie A. Yerkes
Beta Basım Yayın; Hukuk

Tam 25 yıl önce, 1980 yılında Viyana'da kabul edilmiş olan Uluslararası Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması, günümüzün en önemli hukuk uyumlaştırması projelerinden biri sayılmaktadır. Bugün 66 ülkenin taraf olduğu bu Antlaşma, ifa engelleri hukuku gibi, gelişmi ulusal hukukların tarihi ile yakından bağlantılı olan bir alanda, uluslararası bir hukuk düzeni yaratmayı başarmış; hem common law hem de civil law hukuk çevrelerine hitap edebilecek, onları orta noktada birleştirecek çözümlerle, bir "dünya satım hukuku"nun oluşmasını sağlamıştır. >>>

Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kuruluşunda Hile

M. Fadıl Yıldırım
Nobel Yayın Dağıtım ; Borçlar Hukuku

Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması1. Konu1. Konunun TakdimiTürk-İsviçre borçlar hukuk sistemi, kişinin irade özgürlüğüne sahip olduğunu ve dolayısıyla kişilerin ancak özgür iradesi ile hak sahibi olabilmesi ve borç altına girebilmesini temel bir ilke olarak benimsemiş; bu ilkeyi zedeleyecek her türlü davranışı müeyyidelendirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaç, Anayasa'da ifadesini bulan 'herkes...sözleşme hürriyetlerine sahiptir (AY. m.48/1) ' hükmü ile birlikte insanlık onurunun bir teminatı, ferdin kişiliğinin zorunlu bir sonuç uzantısıdır. >>>

Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu

İhsan Erdoğan
Nobel Yayın Dağıtım ; Borçlar Hukuku

-4721 sayılı Türk Medeni Kanunu-743 sayılı Türk Kanunu Medenisi-4722 sayılı Türk Medeni Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun-818 Sayılı Borçlar KanunuKarşılaştırmalı Eski ve Yeni Medeni Kanun MetinleriKarşılaştırmalı Madde Listesi .... >>>

Borçlar Kanunu


Adalet Yayınları ; Borçlar Hukuku

* Borçlar Kanunu
* Finansal Kiralama Kanunu
* Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun....
>>>

Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu


Adalet Yayınevi; Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk

Türk medeni kanunu
Borçlar kanunu
Türk medeni kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanun
Türk medeni kenununun velayet vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzük
Aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerine dair kanun
Ailennin korunmasına dair kanun
Evlendirme yönetmeliği
Tapu kanunu
Tapu sicil tüzüğü....
>>>

Bu kategorideki tüm kitapları görmek için tıklayın >>

Bu konu başlığında toplam 255 adet kitap bulunuyor. Tümünü Listelemek için Tıklayın..

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: BORÇLAR HUKUKU KİTAPLARI

Antoloji.com
28.01.2015 20:11:16  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]