Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Kitabevi Yayınları

Sitemizde bu yayınevinin toplam 730 adet kitabı kayıtlıdır. Tümünü listelemek için tıklayınız.
 
  Bazı Yazarlar:

  - Abdullah Uçman
  - Bilal Kemikli
  - Dücane Cündioğlu
  - Emine Gürsoy Naskali
  - Erman Artun
  - İsmail Kara
  - Mevlana Celaleddin Rumi
  - Ömer Erdem
  - Rıfat N. Bali
  - Ünver Oral
 

 Bu Yayınevinde Yeni Çıkanlar:

Osmanlı Sadrazamları

Yazar : Kolektif
Kitabevi Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Sosyal Tarih)

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN tarafından hazırlanan "Osmanlı Sadrazamları -Hadîkatü'l-Vüzerâ ve Zeylleri-" Adlı elinizdeki bu kitap, Osmanlı döneminde sadrazamlar konusunda yazılmış ilk eser olan Osmân-zâde Tâ'ib'in "Hadîkatü'l-Vüzerâ" adlı eseriyle bu esere daha sonra yapılan beş zeylin (1. Dilâver Ağa-zâde Ömer Vahîd Efendi'nin "İcmâl-i Menâkıb-ı Vüzerâ-yı İzâm" adlı zeyli, 2. Şehrî-zâde Mehmed Sa'îd'in "Gül-i Zîbâ" adlı zeyli 3. Ahmed Câvid Efendi'nin "Verd-i Mutarrâ" adlı zeyli 4. Abdülfettâh Şefkat-i Bağdâdî'nin zeyli 5. >>>

Sinanoğlu Mevlidi (Ümizü'l Müznibin)

Yazar : Kolektif
Kitabevi Yayınları; Deneme - İnceleme

Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-necât'ı ile zirve eserini veren mevlid şüphesiz Klasik Türk Edebiyatının en çok iltifat edilen edebî türlerinden biridir. XV. yüzyılda bu küçük ama etkisi büyük eser yanında Sinanoğlu Za'îfî'nin yazdığı Ümîzi'l-müznibîn hacmi itibariyle dikkat çekici bir mesnevî olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eser, içinde yer alan çeşitli hikâyelerle de ilgi uyandırmaktadır. Tespit edilebilen 21 nüshası metnin popülaritesini gösteren bir işaret sayılabilir. Sinanoğlu'nun mevlidi bilinen 121 mevlid metni arasında müstesna örneklerden birini teşkil etmektedir. >>>

Avare Kitabı

Yazar : Kolektif
Kitabevi Yayınları; Deneme - İnceleme

Avare Kitabı, kültürümüzde avare, aylak, başıboş, serkeş, serseri, berduş, evsiz barksız, marjinal vb. olmanın şekilleri ve algılanışı ile ilgili birikimin bir tespitidir. Bu kitapta, devletin serseriliğe bakışı, Osmanlının serseriliğe yaklışımı, serserilik konusundaki tedbir ve nizamnameleri ele alınmıştır.Horasan erenleri dervişler dünyadan geçmeyi, dünyaya itibar etmemeyi bir yaşam biçimine dönüştürmüşlerdir. Güç, kudret ve makama değer vermeyen dervişlere "aylak" gözüyle de bakabiliriz. >>>

Yemin Kitabı

Yazar : Kolektif
Kitabevi Yayınları; Deneme - İnceleme

Yemin Kitabı'nda and ve and içme ile ilgili kültürümüzdeki birikim tespit edilmiştir. Yeminle ilgili kayıtlara Osmanlı kroniklerinde yer verilmiştir. Osmanlı teşkilatının kayıtlarında yemin ve tahlifin biçimine ve mevzuatına ayrıntılarıyla yer verilmektedir. Tanzimat öncesi ve sonrası dönemde Osmanlı padişahlarının yemini, biat ve kılıç kuşanma usulü, devlet memurlarının padişaha sadakat ve göreve.. >>>

Süleymaniye Darulhadisi

Yazar : Kolektif
Kitabevi Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Sosyal Tarih)

964/1556-1557 tarihinde tamamlanıp faaliyete geçen Süleymaniye Dârülhadisi, Kanunî Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Süleymaniye Külliyesi bünyesinde yer almaktadır. Dârülhadis, Süleymaniye Camii'nin kıble tarafında, Kanunî Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'a ait türbelerin önünde bulunan dershane ile caminin güney-doğusundaki talebe hücreleri binalarından oluşmaktadır. II. Murat devrinden Kanûnî Sultan Süleyman'a kadar Edirne Dârülhadis Medresesi, Kanunî'den itibaren de Süleymaniye Dârülhadisi Osmanlı Devleti'nin en yüksek kadrolu medresesi sayılmıştır. >>>

Müzikle Tedavi

Yazar : Haşmet Altınölçek
Kitabevi Yayınları; Müzik Üzerine

Eski çağlardan beri insanlar, müziğin güçlü bir etkisinin olduğunun bilincine varmışlardır. Bu nedenle de müzik, değişik amaçlara hizmet etmiştir. Bu hizmet alanlarından biri de, terapi'de kullanılmasıdır. Gerek dünya ve gerekse Türklerin tarihi incelendiğinde, müzikle terapi'ye dair pek çok yazılı ve görsel bulguya rastlanılmakta ve bu konunun ne kadar önemli olduğu belirtilmektedir. Bugün pek çok ülkede müzik, ruhsal ve bedensel sorunu olan hastaların psikiyatrik durumlarının giderilmesinde modern tıbbi uygulamaların yanında bir destek tedavisi olarak kullanılmaktadır. >>>

Rusların Gözüyle İstanbul

Yazar : Emine İnanır, Kolektif
Kitabevi Yayınları; Türk Tarihi

Günümüzde birçok araştırmacı, bir ülkenin tarih, gelenek ve kültürel simgesi haline dönüşen coğrafi adlarını kültürel-tarihsel bir toponimi olarak algılamaktadır. Bir topografya alanı ve tarihin katmanlarının üst üste geldiği, zamanları aynı mekânda toplayan, eşi olmayan kültürel deneyimleri ve geçişlerini bir alanda buluşturan İstanbul, tıpkı Roma, Paris gibi retorik alana ait bir "topos'tur.Çalışmanın konusunu oluşturan Rus edebiyatında İstanbul imgesi, derin çağrışımlarıyla, Rus kültüründe daima önemini ve güncelliğini korumuştur. >>>

Doğu Avrupa Türk Tarihi

Yazar : Hikmet Temel Akarsu, Kolektif
Kitabevi Yayınları; Türk Tarihi Araştırmaları

Anadolu 1000 yıldır Türk yurdu ama şimdiki Ukrayna'da Türk varlığı 24 asra yaklaşıyor. Doğu Avrupa'daki tarihimiz Türk tarihçiliğinde en fazla ihmal edilen sahayı oluşturmaktadır. Bu konuyu çalışmanın zorlukları ve yeterli tarihçinin bulunmaması bunun sebepleri arasındadır. Ancak son yıllarda ülkemizde durum değişmiş, bölge tarihinin değişik konularında uzmanlaşan önemli akademisyenler yetişmiştir. >>>

Belagat Geleneğimiz ve Belagat-ı Lisan-ı Osmani

Yazar : Kadriye Yılmaz Orak
Kitabevi Yayınları; Araştırma-İnceleme

İslâm medeniyeti içinde doğup gelişen belâgat bilimi, eski eğitimimizin temel konularından biriydi. Bu ilim, sözün nasıl, ne şekilde kullanılacağının öğretimi işine yarar ve " meânî", " beyân", " bedî" kısımlarını ihtiva eder. "Meânî" bölümünde genel olarak yazılı ve sözlü anlatımımızın temel ilkeleri izâh edilir, " beyân" bölümünde dilin estetik boyutuna geçilir ve " bedî" bölümünde ise dili süslemede kullanılan tezât, tenâsüp, cinâs gibi edebî sanatlar kavratılır.Tarihî belâgat bilgilerinin sistematik olarak anlaşılması, eski edebiyatı daha iyi kavramamızı sağlayacaktır. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 
 
   

 Bu Yayınevinin Popüler Kitapları:

Doğu Avrupa Türk Tarihi

Yazar : Hikmet Temel Akarsu, Kolektif
Kitabevi Yayınları; Türk Tarihi Araştırmaları

Anadolu 1000 yıldır Türk yurdu ama şimdiki Ukrayna'da Türk varlığı 24 asra yaklaşıyor. Doğu Avrupa'daki tarihimiz Türk tarihçiliğinde en fazla ihmal edilen sahayı oluşturmaktadır. Bu konuyu çalışmanın zorlukları ve yeterli tarihçinin bulunmaması bunun sebepleri arasındadır. Ancak son yıllarda ülkemizde durum değişmiş, bölge tarihinin değişik konularında uzmanlaşan önemli akademisyenler yetişmiştir. >>>

Osmanlı Sadrazamları

Yazar : Kolektif
Kitabevi Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Sosyal Tarih)

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN tarafından hazırlanan "Osmanlı Sadrazamları -Hadîkatü'l-Vüzerâ ve Zeylleri-" Adlı elinizdeki bu kitap, Osmanlı döneminde sadrazamlar konusunda yazılmış ilk eser olan Osmân-zâde Tâ'ib'in "Hadîkatü'l-Vüzerâ" adlı eseriyle bu esere daha sonra yapılan beş zeylin (1. Dilâver Ağa-zâde Ömer Vahîd Efendi'nin "İcmâl-i Menâkıb-ı Vüzerâ-yı İzâm" adlı zeyli, 2. Şehrî-zâde Mehmed Sa'îd'in "Gül-i Zîbâ" adlı zeyli 3. Ahmed Câvid Efendi'nin "Verd-i Mutarrâ" adlı zeyli 4. Abdülfettâh Şefkat-i Bağdâdî'nin zeyli 5. >>>

Sinanoğlu Mevlidi (Ümizü'l Müznibin)

Yazar : Kolektif
Kitabevi Yayınları; Deneme - İnceleme

Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-necât'ı ile zirve eserini veren mevlid şüphesiz Klasik Türk Edebiyatının en çok iltifat edilen edebî türlerinden biridir. XV. yüzyılda bu küçük ama etkisi büyük eser yanında Sinanoğlu Za'îfî'nin yazdığı Ümîzi'l-müznibîn hacmi itibariyle dikkat çekici bir mesnevî olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eser, içinde yer alan çeşitli hikâyelerle de ilgi uyandırmaktadır. Tespit edilebilen 21 nüshası metnin popülaritesini gösteren bir işaret sayılabilir. Sinanoğlu'nun mevlidi bilinen 121 mevlid metni arasında müstesna örneklerden birini teşkil etmektedir. >>>

Avare Kitabı

Yazar : Kolektif
Kitabevi Yayınları; Deneme - İnceleme

Avare Kitabı, kültürümüzde avare, aylak, başıboş, serkeş, serseri, berduş, evsiz barksız, marjinal vb. olmanın şekilleri ve algılanışı ile ilgili birikimin bir tespitidir. Bu kitapta, devletin serseriliğe bakışı, Osmanlının serseriliğe yaklışımı, serserilik konusundaki tedbir ve nizamnameleri ele alınmıştır.Horasan erenleri dervişler dünyadan geçmeyi, dünyaya itibar etmemeyi bir yaşam biçimine dönüştürmüşlerdir. Güç, kudret ve makama değer vermeyen dervişlere "aylak" gözüyle de bakabiliriz. >>>

Yemin Kitabı

Yazar : Kolektif
Kitabevi Yayınları; Deneme - İnceleme

Yemin Kitabı'nda and ve and içme ile ilgili kültürümüzdeki birikim tespit edilmiştir. Yeminle ilgili kayıtlara Osmanlı kroniklerinde yer verilmiştir. Osmanlı teşkilatının kayıtlarında yemin ve tahlifin biçimine ve mevzuatına ayrıntılarıyla yer verilmektedir. Tanzimat öncesi ve sonrası dönemde Osmanlı padişahlarının yemini, biat ve kılıç kuşanma usulü, devlet memurlarının padişaha sadakat ve göreve.. >>>

Süleymaniye Darulhadisi

Yazar : Kolektif
Kitabevi Yayınları; Osmanlı ve Öncesi (Sosyal Tarih)

964/1556-1557 tarihinde tamamlanıp faaliyete geçen Süleymaniye Dârülhadisi, Kanunî Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Süleymaniye Külliyesi bünyesinde yer almaktadır. Dârülhadis, Süleymaniye Camii'nin kıble tarafında, Kanunî Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'a ait türbelerin önünde bulunan dershane ile caminin güney-doğusundaki talebe hücreleri binalarından oluşmaktadır. II. Murat devrinden Kanûnî Sultan Süleyman'a kadar Edirne Dârülhadis Medresesi, Kanunî'den itibaren de Süleymaniye Dârülhadisi Osmanlı Devleti'nin en yüksek kadrolu medresesi sayılmıştır. >>>

Müzikle Tedavi

Yazar : Haşmet Altınölçek
Kitabevi Yayınları; Müzik Üzerine

Eski çağlardan beri insanlar, müziğin güçlü bir etkisinin olduğunun bilincine varmışlardır. Bu nedenle de müzik, değişik amaçlara hizmet etmiştir. Bu hizmet alanlarından biri de, terapi'de kullanılmasıdır. Gerek dünya ve gerekse Türklerin tarihi incelendiğinde, müzikle terapi'ye dair pek çok yazılı ve görsel bulguya rastlanılmakta ve bu konunun ne kadar önemli olduğu belirtilmektedir. Bugün pek çok ülkede müzik, ruhsal ve bedensel sorunu olan hastaların psikiyatrik durumlarının giderilmesinde modern tıbbi uygulamaların yanında bir destek tedavisi olarak kullanılmaktadır. >>>

Rusların Gözüyle İstanbul

Yazar : Emine İnanır, Kolektif
Kitabevi Yayınları; Türk Tarihi

Günümüzde birçok araştırmacı, bir ülkenin tarih, gelenek ve kültürel simgesi haline dönüşen coğrafi adlarını kültürel-tarihsel bir toponimi olarak algılamaktadır. Bir topografya alanı ve tarihin katmanlarının üst üste geldiği, zamanları aynı mekânda toplayan, eşi olmayan kültürel deneyimleri ve geçişlerini bir alanda buluşturan İstanbul, tıpkı Roma, Paris gibi retorik alana ait bir "topos'tur.Çalışmanın konusunu oluşturan Rus edebiyatında İstanbul imgesi, derin çağrışımlarıyla, Rus kültüründe daima önemini ve güncelliğini korumuştur. >>>

Belagat Geleneğimiz ve Belagat-ı Lisan-ı Osmani

Yazar : Kadriye Yılmaz Orak
Kitabevi Yayınları; Araştırma-İnceleme

İslâm medeniyeti içinde doğup gelişen belâgat bilimi, eski eğitimimizin temel konularından biriydi. Bu ilim, sözün nasıl, ne şekilde kullanılacağının öğretimi işine yarar ve " meânî", " beyân", " bedî" kısımlarını ihtiva eder. "Meânî" bölümünde genel olarak yazılı ve sözlü anlatımımızın temel ilkeleri izâh edilir, " beyân" bölümünde dilin estetik boyutuna geçilir ve " bedî" bölümünde ise dili süslemede kullanılan tezât, tenâsüp, cinâs gibi edebî sanatlar kavratılır.Tarihî belâgat bilgilerinin sistematik olarak anlaşılması, eski edebiyatı daha iyi kavramamızı sağlayacaktır. >>>

Bu yayınevinin tüm kitaplarını görmek için tıklayın >>

 
 

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: Kitabevi Yayınları

Antoloji.com
24.09.2014 01:22:13  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]