Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Türk Tarih Kurumu Yayınları

Sitemizde bu yayınevinin toplam 2.471 adet kitabı kayıtlıdır. Tümünü listelemek için tıklayınız.
 
  Bazı Yazarlar:

  - A. Afet İnan
  - Ali Sevim
  - Bilal N. Şimşir
  - Enver Ziya Karal
  - İsmail Hakkı Uzunçarşılı
  - Salahi R. Sonyel
  - Uluğ İğdemir
  - Yaşar Yücel
  - Yusuf Halaçoğlu
  - Yusuf Hikmet Bayur
 

 Bu Yayınevinde Yeni Çıkanlar:

Belleten - Sayı: 281 - Cilt: 78 - Nisan - 2014

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarih

İÇİNDEKİLER      Erken Ortaçağların Şehirler Topluluğu: Medâ’in    Ahmet ALTUNGÖK Abdulhalik BAKIR             Etelköz: Ortanca Macar Yurdu Hakkında Yeni Bazı Tespitler    Osman KARATAY             Osmanlı Defin Merasimlerinde Otağ Kurma Geleneği    Turgay YAZAR             Osmanlı Devleti’nde Tekâlif-i İmdâdiye Vergisine İlginç Bir Örnek: H. 1044/M.1634 Yılında Uygulanan Bedel-i Yapağı Vergisi    Süleyman POLAT             Düşmânlarımıza Bâ’is-i Helecân Vermek: Edirne Yeni Saray’ı Tamir Etmek    Murat KOCAASLAN             XVI. >>>

Osmanlı Devleti'nin Yıkılmasında Azınlıkların Rolü

Yazar : Salahi R. Sonyel
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

1320 Sene-i Hicriyyesine Mahsus Selanik Vilayet Salnamesi

Yazar : Hatice Oruç
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Türkiye Mektupları


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Evliya Çelebi, Seyahatname, (İndeksli Tıpkıbasım) 1 - 6 CİLT (Takım Satılmaktadır), 2014

Yazar : Evliya Çelebi
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Renkli tıpkıbasım.... >>>

Osmanlı Belgelerinin Dili - Diplomatik

Yazar : Mübahat S. Kütükoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Tarihin, çok sıkı münasebette bulunduğu yardımcı ilimlerinden olan diplomatik en kısa şekilde "belge ilmi" olarak tarif edilebilir. Ancak bu ilim dalı üzerinde yakın zamanlara kadar Türkiye'de fazla araştırma yapıldığı söylenemez. Osmanlı-Türk diplomatiği daha ziyade Avrupalılar ve özellikle Osmanlı hakimiyetinde kalmış Balkan ülkelerinde rağbet görmüş ve bu ülkelerde diplomatiğin çeşidli konularında ciddi yayınlar yapılmıştır. Bizde ise diplomatiğin ilim olarak gelişmesi yeni başlamış olduğundan diplomatik ile "siyaset ilmi" veya "politika" manasına gelen diplomasi sık sık karıştırılmaktadır. >>>

Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler Kaynaklar - Doktrin - Ayin ve Erkan - Tarikatlar - Edebiyat - Mimari - Ekonografi - Modernizm

Yazar : Ahmet Yaşar Ocak
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

İçindekiler: KATILIMCILAR KISALTMALAR SUNUŞ KAYNAKLAR: NEJAT GÖYÜNÇ, Osmanlı Dönemi Sûfîlik Tarihinin Arşiv Kaynakları SÜLEYMAN ULUDAĞ, Osmanlı Dönemi Tasavvuf Düşüncesinin Bazı Temel Kaynakları MUSTAFA KARA, Tasavvuf lstılahlarına Dair Kitaplar KÖKENLER VE DOKTRİN: AHMET T. KARAMUSTAFA, Yesevîlik, Melâmetîlik, Kalenderîlik, Vefâilik ve Anadolu Tasavvufunun Kökenleri Sorunu MICHEL CHODKIEWICZ, İbn Arabî'nin Öğretisinin Osmanlı Dünyasında Karşılanışı ÂYİN VE ERKÂN KIYAFETLER: Ö. >>>

Osmanlı - Lehistan Diplomatik İlişkileri,

Yazar : Hacer Topaktaş
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Bu çalışma, Piotr Potocki’nin elçiliği odaklı olarak XVIII. yüzyıl sonu Osmanlı-Leh diplomatik ilişkilerini ve bu bağlamda dönemin Avrupa’sını, İstanbul’da diplomasinin işleyişini belirli kesitlerden incelemeyi hedeflemektedir. 1788-1793 yıllarının seçilmesinin sebebi, hem Piotr Potocki’nin elçiliğini kapsayan yıllar olması, hem bu dönemde 1787-1792 Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşı’nın Osmanlı Devl.. >>>

Çanakkale Kitabeleri I Gelibolu


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Kazan Hanlığı - Moskova Knezliği Siyasi İlişkileri (1437 - 1552 )

Yazar : Serkan Acar
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

İçindekiler: ÖNSÖZ KISALTMALAR GİRİŞ1 KAYNAKLAR 1 - Arşiv Belgeleri5 2- Rus Kronikleri10 3- Türkçe-Tatarca Yazmalar26 4- Seyahatnameler31 5- Araştırma Eserleri40 I BÖLÜM İtil Boyu ve Kazan Şehri 1- İtil Bulgarları53 2- Altin Orda Devleti62 3- İtil Bulgarlan-Altın Orda Münasebetleri69 4- Kazan Adının Kökeni73 5- Kazan Şehrinin Kuruluşu78 6- Kazan Hanlığı'nm Sınırları86 II BÖLÜM Kazan ve Sibir .. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 
 
   

 Bu Yayınevinin Popüler Kitapları:

Osmanlı Belgelerinin Dili - Diplomatik

Yazar : Mübahat S. Kütükoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Tarihin, çok sıkı münasebette bulunduğu yardımcı ilimlerinden olan diplomatik en kısa şekilde "belge ilmi" olarak tarif edilebilir. Ancak bu ilim dalı üzerinde yakın zamanlara kadar Türkiye'de fazla araştırma yapıldığı söylenemez. Osmanlı-Türk diplomatiği daha ziyade Avrupalılar ve özellikle Osmanlı hakimiyetinde kalmış Balkan ülkelerinde rağbet görmüş ve bu ülkelerde diplomatiğin çeşidli konularında ciddi yayınlar yapılmıştır. Bizde ise diplomatiğin ilim olarak gelişmesi yeni başlamış olduğundan diplomatik ile "siyaset ilmi" veya "politika" manasına gelen diplomasi sık sık karıştırılmaktadır. >>>

Kazan Hanlığı - Moskova Knezliği Siyasi İlişkileri (1437 - 1552 )

Yazar : Serkan Acar
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

İçindekiler: ÖNSÖZ KISALTMALAR GİRİŞ1 KAYNAKLAR 1 - Arşiv Belgeleri5 2- Rus Kronikleri10 3- Türkçe-Tatarca Yazmalar26 4- Seyahatnameler31 5- Araştırma Eserleri40 I BÖLÜM İtil Boyu ve Kazan Şehri 1- İtil Bulgarları53 2- Altin Orda Devleti62 3- İtil Bulgarlan-Altın Orda Münasebetleri69 4- Kazan Adının Kökeni73 5- Kazan Şehrinin Kuruluşu78 6- Kazan Hanlığı'nm Sınırları86 II BÖLÜM Kazan ve Sibir .. >>>

Tarihte Türkler ve Ermeniler: (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Cilt) TAKIM HALİNDE,

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Genel Kitaplar, Başvuru Eserleri, Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

Türkler ve Ermeniler, farklı inanç dünyasının ve kültür ikliminin mensupları olarak tarihte kadim zamanlardan beri yer almışlardır. Mensubu olup temsil ettikleri medeniyetlerin zıddiyetine rağmen, tarihin muhtelif devirlerinde birlikte yaşama başarısını gösterebilmiş ve bu beraberliği yüzyıllar boyu sürecek olan bir birlikte yaşama sanatına dönüştürebilmişlerdir. Ermeniler, Selçuklu ve özellikle Osmanlı idaresinde asırlar boyu sulh ve sükûn içerisinde yaşama şansı bulmuşlar, ırkî ve dinî özelliklerini hiçbir etki altında kalmaksızın sürdürebilmişlerdir. >>>

Tezkire - i Şu'ara : İnceleme - Çevri - İndeksli Tıpkıbasım


Türk Tarih Kurumu Yayınları; Türk Edebiyat Tarihleri, Antolojiler ve Ansiklopediler, Osmanlı Divan Şiiri

Önsöz Kısaltmalar Transkripsiyon Alfabesi Transkripsiyon Sistemi Giriş Arif Hikmet Tezkire'nin Matni Harfü'l-Ba Harfü'l-Cim Harfü'l-Ha Harfü'l-Ha Harfü'd-Dal Harfü'z-Zal Harfü'r-Ra Harfü'z-Za Harfü's-Sin Harfü'ş-Şin Harfü'ş-Şad Harfü't-Ta Harfü'z-Za Harfü'l-Gayn Harfü'l-Fa Harfü'l-Kaf Harfü'l-Kaf Harfü'l-Lam Harfü'l-Mim Harfü'n-Nûn Harfü'l-Vâv Harfü'l-Ha.... >>>

Anılar (1916 - 1919)


Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı Tarihi > (1908-1918) İttihat ve Terakki

İçindekiler Önsöz I. Yolculuk Kars Şehri II. Benim Görevlerim ve Bulunduğum Yerdeki Durum III. Askeri Vali İle Tanışma IV. İdari Yapı V. İnşaatın Personeli VI. Teknik Hazırlık VII. Yapıların Planı VIII. İş Paylaşımı ve İdari Değişiklikler IX. Başkomutana Rapor X. İşlerin Bitimi ve Rapor Kadere Yazılan Hata Otomobil ile Batum-Kars Ani.... >>>

Meşrutiyet Ruznamesi, Cavid Bey


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Belleten - Sayı: 281 - Cilt: 78 - Nisan - 2014

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarih

İÇİNDEKİLER      Erken Ortaçağların Şehirler Topluluğu: Medâ’in    Ahmet ALTUNGÖK Abdulhalik BAKIR             Etelköz: Ortanca Macar Yurdu Hakkında Yeni Bazı Tespitler    Osman KARATAY             Osmanlı Defin Merasimlerinde Otağ Kurma Geleneği    Turgay YAZAR             Osmanlı Devleti’nde Tekâlif-i İmdâdiye Vergisine İlginç Bir Örnek: H. 1044/M.1634 Yılında Uygulanan Bedel-i Yapağı Vergisi    Süleyman POLAT             Düşmânlarımıza Bâ’is-i Helecân Vermek: Edirne Yeni Saray’ı Tamir Etmek    Murat KOCAASLAN             XVI. >>>

Osmanlı Devleti'nin Yıkılmasında Azınlıkların Rolü

Yazar : Salahi R. Sonyel
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

1320 Sene-i Hicriyyesine Mahsus Selanik Vilayet Salnamesi

Yazar : Hatice Oruç
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Türkiye Mektupları


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Bu yayınevinin tüm kitaplarını görmek için tıklayın >>

 
 

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: Türk Tarih Kurumu Yayınları

Antoloji.com
17.09.2014 14:30:07  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]