Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Türk Tarih Kurumu Yayınları

Sitemizde bu yayınevinin toplam 2.471 adet kitabı kayıtlıdır. Tümünü listelemek için tıklayınız.
 
  Bazı Yazarlar:

  - A. Afet İnan
  - Ali Sevim
  - Bilal N. Şimşir
  - Enver Ziya Karal
  - İsmail Hakkı Uzunçarşılı
  - Salahi R. Sonyel
  - Uluğ İğdemir
  - Yaşar Yücel
  - Yusuf Halaçoğlu
  - Yusuf Hikmet Bayur
 

 Bu Yayınevinde Yeni Çıkanlar:

Osmanlı Tarihi 1. Cilt

Yazar : İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Genel Konular - Kaynakça - Bibliyografya

Osmanlı devletinin kurulmasından itibaren onbeşinci asır ortalarına kadar olan ve bir buçuk asırdan ziyade süren devir, kaynak itibariyle çok noksandır; hele ilk devirlere ait belgeler ve kaynakları yok denecek derecede azdır; bundan başka, mevcut rivayet ve nakillerin zamanları ve tarihleri de birbirlerini tutmamaktadır; bunun için onbeşinci asrın ikinci yarısında yazılmış olan Osmanlı tarihlerine bakarak bahsedeceğimiz bir buçuk asırlık zaman için bir tarih kaleme almak ne kadar hatalı olacağından şüphe yoktur. >>>

Selçuk Tababeti XI - XIV üncü Asırlar

Yazar : Süheyl Ünver
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Belleten - Sayı: 281 - Cilt: 78 - Nisan - 2014

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarih

İÇİNDEKİLER      Erken Ortaçağların Şehirler Topluluğu: Medâ’in    Ahmet ALTUNGÖK Abdulhalik BAKIR             Etelköz: Ortanca Macar Yurdu Hakkında Yeni Bazı Tespitler    Osman KARATAY             Osmanlı Defin Merasimlerinde Otağ Kurma Geleneği    Turgay YAZAR             Osmanlı Devleti’nde Tekâlif-i İmdâdiye Vergisine İlginç Bir Örnek: H. 1044/M.1634 Yılında Uygulanan Bedel-i Yapağı Vergisi    Süleyman POLAT             Düşmânlarımıza Bâ’is-i Helecân Vermek: Edirne Yeni Saray’ı Tamir Etmek    Murat KOCAASLAN             XVI. >>>

Hicri 859 Tarihli Suret - i Defter - i Sancak - ı Tırhala 2. Cilt


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

1320 Sene-i Hicriyyesine Mahsus Selanik Vilayet Salnamesi

Yazar : Hatice Oruç
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Türkiye Mektupları


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Evliya Çelebi, Seyahatname, (İndeksli Tıpkıbasım) 1 - 6 CİLT (Takım Satılmaktadır), 2014

Yazar : Evliya Çelebi
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Renkli tıpkıbasım.... >>>

Osmanlı Belgelerinin Dili - Diplomatik

Yazar : Mübahat S. Kütükoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Araştırma - İnceleme

Tarihin, çok sıkı münasebette bulunduğu yardımcı ilimlerinden olan diplomatik en kısa şekilde "belge ilmi" olarak tarif edilebilir. Ancak bu ilim dalı üzerinde yakın zamanlara kadar Türkiye'de fazla araştırma yapıldığı söylenemez. Osmanlı-Türk diplomatiği daha ziyade Avrupalılar ve özellikle Osmanlı hakimiyetinde kalmış Balkan ülkelerinde rağbet görmüş ve bu ülkelerde diplomatiğin çeşidli konularında ciddi yayınlar yapılmıştır. Bizde ise diplomatiğin ilim olarak gelişmesi yeni başlamış olduğundan diplomatik ile "siyaset ilmi" veya "politika" manasına gelen diplomasi sık sık karıştırılmaktadır. >>>

Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler Kaynaklar - Doktrin - Ayin ve Erkan - Tarikatlar - Edebiyat - Mimari - Ekonografi - Modernizm

Yazar : Ahmet Yaşar Ocak
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

İçindekiler: KATILIMCILAR KISALTMALAR SUNUŞ KAYNAKLAR: NEJAT GÖYÜNÇ, Osmanlı Dönemi Sûfîlik Tarihinin Arşiv Kaynakları SÜLEYMAN ULUDAĞ, Osmanlı Dönemi Tasavvuf Düşüncesinin Bazı Temel Kaynakları MUSTAFA KARA, Tasavvuf lstılahlarına Dair Kitaplar KÖKENLER VE DOKTRİN: AHMET T. KARAMUSTAFA, Yesevîlik, Melâmetîlik, Kalenderîlik, Vefâilik ve Anadolu Tasavvufunun Kökenleri Sorunu MICHEL CHODKIEWICZ, İbn Arabî'nin Öğretisinin Osmanlı Dünyasında Karşılanışı ÂYİN VE ERKÂN KIYAFETLER: Ö. >>>

Osmanlı - Lehistan Diplomatik İlişkileri,

Yazar : Hacer Topaktaş
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Bu çalışma, Piotr Potocki’nin elçiliği odaklı olarak XVIII. yüzyıl sonu Osmanlı-Leh diplomatik ilişkilerini ve bu bağlamda dönemin Avrupa’sını, İstanbul’da diplomasinin işleyişini belirli kesitlerden incelemeyi hedeflemektedir. 1788-1793 yıllarının seçilmesinin sebebi, hem Piotr Potocki’nin elçiliğini kapsayan yıllar olması, hem bu dönemde 1787-1792 Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşı’nın Osmanlı Devl.. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 
 
   

 Bu Yayınevinin Popüler Kitapları:

Evliya Çelebi, Seyahatname, (İndeksli Tıpkıbasım) 1 - 6 CİLT (Takım Satılmaktadır), 2014

Yazar : Evliya Çelebi
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Renkli tıpkıbasım.... >>>

Tezkire - i Şu'ara : İnceleme - Çevri - İndeksli Tıpkıbasım


Türk Tarih Kurumu Yayınları; Türk Edebiyat Tarihleri, Antolojiler ve Ansiklopediler, Osmanlı Divan Şiiri

Önsöz Kısaltmalar Transkripsiyon Alfabesi Transkripsiyon Sistemi Giriş Arif Hikmet Tezkire'nin Matni Harfü'l-Ba Harfü'l-Cim Harfü'l-Ha Harfü'l-Ha Harfü'd-Dal Harfü'z-Zal Harfü'r-Ra Harfü'z-Za Harfü's-Sin Harfü'ş-Şin Harfü'ş-Şad Harfü't-Ta Harfü'z-Za Harfü'l-Gayn Harfü'l-Fa Harfü'l-Kaf Harfü'l-Kaf Harfü'l-Lam Harfü'l-Mim Harfü'n-Nûn Harfü'l-Vâv Harfü'l-Ha.... >>>

Belleten - Sayı: 281 - Cilt: 78 - Nisan - 2014

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarih

İÇİNDEKİLER      Erken Ortaçağların Şehirler Topluluğu: Medâ’in    Ahmet ALTUNGÖK Abdulhalik BAKIR             Etelköz: Ortanca Macar Yurdu Hakkında Yeni Bazı Tespitler    Osman KARATAY             Osmanlı Defin Merasimlerinde Otağ Kurma Geleneği    Turgay YAZAR             Osmanlı Devleti’nde Tekâlif-i İmdâdiye Vergisine İlginç Bir Örnek: H. 1044/M.1634 Yılında Uygulanan Bedel-i Yapağı Vergisi    Süleyman POLAT             Düşmânlarımıza Bâ’is-i Helecân Vermek: Edirne Yeni Saray’ı Tamir Etmek    Murat KOCAASLAN             XVI. >>>

Tarihte Türkler ve Ermeniler: (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Cilt) TAKIM HALİNDE,

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Genel Kitaplar, Başvuru Eserleri, Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

Türkler ve Ermeniler, farklı inanç dünyasının ve kültür ikliminin mensupları olarak tarihte kadim zamanlardan beri yer almışlardır. Mensubu olup temsil ettikleri medeniyetlerin zıddiyetine rağmen, tarihin muhtelif devirlerinde birlikte yaşama başarısını gösterebilmiş ve bu beraberliği yüzyıllar boyu sürecek olan bir birlikte yaşama sanatına dönüştürebilmişlerdir. Ermeniler, Selçuklu ve özellikle Osmanlı idaresinde asırlar boyu sulh ve sükûn içerisinde yaşama şansı bulmuşlar, ırkî ve dinî özelliklerini hiçbir etki altında kalmaksızın sürdürebilmişlerdir. >>>

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi I-V. Cilt

Yazar : Hamit Zübeyr Koşay
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları

Yazar : Özkan İzgi
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Orta Asya Türk Tarihi

BİRİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMA İNCELEME MAKALELERİ Central AsIa After the Mongol Invas Ion -Islam and Sedentary Life as a Conse quence .3 Sung Devrinde Kao ’ch ’ang ’dan Çin ’e Giden Elçiler 19 İslamiyetten Önceki Türklerde Kadın 25 Destanlarda Türk kadını:27 Şiirlerde Türk Kadını:28 Hunlar zamanında kadının devlet idaresindeki rolü:.29 Göktürkler zamanında kadının devlet idaresindeki rolü:30 Uygurlar zamanında kadının devlet idaresindeki rolü:31 İslâm’dan önceki Türklerde halk kadını:.33 Eski Türk Kadının giyimi:. >>>

Tarih Araştırmalarında Usûl

Yazar : Mübahat S. Kütükoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarih ve Tarih Yazıcılığı, Tarih Araştırmaları, Türk Tarihi Araştırmaları

Açıklama: Tarih Araştırmalarında Usûl, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ilmi araştırmalarında faydalanabilecekleri bir rehber kitabı olacağı düşüncesiyle hazırlanmıştır. --- İçindekiler: I. Bölüm Tarih ve Faydalandığı İlimler II. Bölüm Tarihin Kaynakları III. Bölüm Eserin Hazırlık Safhası IV. Bölüm Eserin Kaleme Alınması V. Bölüm Eserin Basımı VI. Bölüm Bildiri Hazırlanıp Sunulması Ekler Bibliyografya Indeks.. >>>

Anılar (1916 - 1919)


Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı Tarihi > (1908-1918) İttihat ve Terakki

İçindekiler Önsöz I. Yolculuk Kars Şehri II. Benim Görevlerim ve Bulunduğum Yerdeki Durum III. Askeri Vali İle Tanışma IV. İdari Yapı V. İnşaatın Personeli VI. Teknik Hazırlık VII. Yapıların Planı VIII. İş Paylaşımı ve İdari Değişiklikler IX. Başkomutana Rapor X. İşlerin Bitimi ve Rapor Kadere Yazılan Hata Otomobil ile Batum-Kars Ani.... >>>

Osmanlı Mutasarrıfı Çapanoğlu Mahmut Celâleddin (Celâl) Bey'in Hâtıraları

Yazar : Hakkı Acun
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Başvuru Eserleri, Ansiklopediler

Tokat Şer'iye Sicili (1812 - 1813 Tarihli - 16 Numaralı), 2013,

Yazar : Murat Hanilçe
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Bu çalışmada, 1812-1813 (H. 1227 - 1228) yıllarına ait "16 Numaralı Tokat Şer'iye Sicil Defteri" nin transkripsiyonu yapılarak, defterde yer alan belgeler doğrultusunda söz konusu dönemde Tokat'ın idari ve sosyo ekonomik yapısı üzerinde durulmuştur.İçindekiler:ÖNSÖZTABLOLAR LİSTESİKISALTMALAR LİSTESİ1 GİRİŞ11 Genel Olarak Şer'iye Sicilleri'nin Tanımı, Kapsamı ve Hazırlanması112 Şer'iye Sicillerini.. >>>

Bu yayınevinin tüm kitaplarını görmek için tıklayın >>

 
 

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: Türk Tarih Kurumu Yayınları

Antoloji.com
23.12.2014 07:04:18  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]