Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Türk Tarih Kurumu Yayınları

Sitemizde bu yayınevinin toplam 2.471 adet kitabı kayıtlıdır. Tümünü listelemek için tıklayınız.
 
  Bazı Yazarlar:

  - A. Afet İnan
  - Ali Sevim
  - Bilal N. Şimşir
  - Enver Ziya Karal
  - İsmail Hakkı Uzunçarşılı
  - Salahi R. Sonyel
  - Uluğ İğdemir
  - Yaşar Yücel
  - Yusuf Halaçoğlu
  - Yusuf Hikmet Bayur
 

 Bu Yayınevinde Yeni Çıkanlar:

Belleten - Sayı: 281 - Cilt: 78 - Nisan - 2014

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarih

İÇİNDEKİLER      Erken Ortaçağların Şehirler Topluluğu: Medâ’in    Ahmet ALTUNGÖK Abdulhalik BAKIR             Etelköz: Ortanca Macar Yurdu Hakkında Yeni Bazı Tespitler    Osman KARATAY             Osmanlı Defin Merasimlerinde Otağ Kurma Geleneği    Turgay YAZAR             Osmanlı Devleti’nde Tekâlif-i İmdâdiye Vergisine İlginç Bir Örnek: H. 1044/M.1634 Yılında Uygulanan Bedel-i Yapağı Vergisi    Süleyman POLAT             Düşmânlarımıza Bâ’is-i Helecân Vermek: Edirne Yeni Saray’ı Tamir Etmek    Murat KOCAASLAN             XVI. >>>

Osmanlı Devleti'nin Yıkılmasında Azınlıkların Rolü

Yazar : Salahi R. Sonyel
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

1320 Sene-i Hicriyyesine Mahsus Selanik Vilayet Salnamesi

Yazar : Hatice Oruç
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Türkiye Mektupları


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Evliya Çelebi, Seyahatname, (İndeksli Tıpkıbasım) 1 - 6 CİLT (Takım Satılmaktadır), 2014

Yazar : Evliya Çelebi
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Renkli tıpkıbasım.... >>>

Osmanlı Belgelerinin Dili - Diplomatik

Yazar : Mübahat S. Kütükoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Tarihin, çok sıkı münasebette bulunduğu yardımcı ilimlerinden olan diplomatik en kısa şekilde "belge ilmi" olarak tarif edilebilir. Ancak bu ilim dalı üzerinde yakın zamanlara kadar Türkiye'de fazla araştırma yapıldığı söylenemez. Osmanlı-Türk diplomatiği daha ziyade Avrupalılar ve özellikle Osmanlı hakimiyetinde kalmış Balkan ülkelerinde rağbet görmüş ve bu ülkelerde diplomatiğin çeşidli konularında ciddi yayınlar yapılmıştır. Bizde ise diplomatiğin ilim olarak gelişmesi yeni başlamış olduğundan diplomatik ile "siyaset ilmi" veya "politika" manasına gelen diplomasi sık sık karıştırılmaktadır. >>>

Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler Kaynaklar - Doktrin - Ayin ve Erkan - Tarikatlar - Edebiyat - Mimari - Ekonografi - Modernizm

Yazar : Ahmet Yaşar Ocak
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

İçindekiler: KATILIMCILAR KISALTMALAR SUNUŞ KAYNAKLAR: NEJAT GÖYÜNÇ, Osmanlı Dönemi Sûfîlik Tarihinin Arşiv Kaynakları SÜLEYMAN ULUDAĞ, Osmanlı Dönemi Tasavvuf Düşüncesinin Bazı Temel Kaynakları MUSTAFA KARA, Tasavvuf lstılahlarına Dair Kitaplar KÖKENLER VE DOKTRİN: AHMET T. KARAMUSTAFA, Yesevîlik, Melâmetîlik, Kalenderîlik, Vefâilik ve Anadolu Tasavvufunun Kökenleri Sorunu MICHEL CHODKIEWICZ, İbn Arabî'nin Öğretisinin Osmanlı Dünyasında Karşılanışı ÂYİN VE ERKÂN KIYAFETLER: Ö. >>>

Osmanlı - Lehistan Diplomatik İlişkileri,

Yazar : Hacer Topaktaş
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Bu çalışma, Piotr Potocki’nin elçiliği odaklı olarak XVIII. yüzyıl sonu Osmanlı-Leh diplomatik ilişkilerini ve bu bağlamda dönemin Avrupa’sını, İstanbul’da diplomasinin işleyişini belirli kesitlerden incelemeyi hedeflemektedir. 1788-1793 yıllarının seçilmesinin sebebi, hem Piotr Potocki’nin elçiliğini kapsayan yıllar olması, hem bu dönemde 1787-1792 Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşı’nın Osmanlı Devl.. >>>

Çanakkale Kitabeleri I Gelibolu


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Kazan Hanlığı - Moskova Knezliği Siyasi İlişkileri (1437 - 1552 )

Yazar : Serkan Acar
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

İçindekiler: ÖNSÖZ KISALTMALAR GİRİŞ1 KAYNAKLAR 1 - Arşiv Belgeleri5 2- Rus Kronikleri10 3- Türkçe-Tatarca Yazmalar26 4- Seyahatnameler31 5- Araştırma Eserleri40 I BÖLÜM İtil Boyu ve Kazan Şehri 1- İtil Bulgarları53 2- Altin Orda Devleti62 3- İtil Bulgarlan-Altın Orda Münasebetleri69 4- Kazan Adının Kökeni73 5- Kazan Şehrinin Kuruluşu78 6- Kazan Hanlığı'nm Sınırları86 II BÖLÜM Kazan ve Sibir .. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 
 
   

 Bu Yayınevinin Popüler Kitapları:

Belleten - Sayı: 281 - Cilt: 78 - Nisan - 2014

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarih

İÇİNDEKİLER      Erken Ortaçağların Şehirler Topluluğu: Medâ’in    Ahmet ALTUNGÖK Abdulhalik BAKIR             Etelköz: Ortanca Macar Yurdu Hakkında Yeni Bazı Tespitler    Osman KARATAY             Osmanlı Defin Merasimlerinde Otağ Kurma Geleneği    Turgay YAZAR             Osmanlı Devleti’nde Tekâlif-i İmdâdiye Vergisine İlginç Bir Örnek: H. 1044/M.1634 Yılında Uygulanan Bedel-i Yapağı Vergisi    Süleyman POLAT             Düşmânlarımıza Bâ’is-i Helecân Vermek: Edirne Yeni Saray’ı Tamir Etmek    Murat KOCAASLAN             XVI. >>>

Osmanlı Belgelerinin Dili - Diplomatik

Yazar : Mübahat S. Kütükoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Tarihin, çok sıkı münasebette bulunduğu yardımcı ilimlerinden olan diplomatik en kısa şekilde "belge ilmi" olarak tarif edilebilir. Ancak bu ilim dalı üzerinde yakın zamanlara kadar Türkiye'de fazla araştırma yapıldığı söylenemez. Osmanlı-Türk diplomatiği daha ziyade Avrupalılar ve özellikle Osmanlı hakimiyetinde kalmış Balkan ülkelerinde rağbet görmüş ve bu ülkelerde diplomatiğin çeşidli konularında ciddi yayınlar yapılmıştır. Bizde ise diplomatiğin ilim olarak gelişmesi yeni başlamış olduğundan diplomatik ile "siyaset ilmi" veya "politika" manasına gelen diplomasi sık sık karıştırılmaktadır. >>>

Gülşen-i Hulefa: Bağdat Tarihi 762-1717


Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı Tarihi 1300-1600 > Klasik Çağ, Osmanlı Tarihi 1600-1920, Orta Doğu

Açıklama: Osmanlı tarihi ile alakalı arşiv ve kütüpháneleri dolduran kaynaklar arasında Osmanlılar döneminde şehir tarihiyle ilgili yazılmış eser oldukça azdır. Bu bağlamda üzerinde çalıştığımız Nazmí-záde Murteza’nın “Gülşen-i Hulefᔠadlı eseri de Osmanlılar döneminde Bağdat tarihiyle ilgili yazılmış yegáne eserdir. Bu eser, Bağdat’ın Abbásí Halifesi Mansur tarafından 145/762 yılında kuruluşund.. >>>

Vak'a - Nüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi Cilt: 10

Yazar : M. Münir Aktepe
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Araştırma - İnceleme

XIX. yüzyıl Osmanlı Vak''a-nüvislerinden olan Ahmed Lütfi Efendi'nin vekayi'namesine ait sekiz cilt, evelce muhtelif tarihlerde ve eski harflerle yayınlanmıştı. Ancak bu ciltler, Ahmed Lütfi Efendi'nin eserlerinin tamamı değildi. 16 ciltten oluşan bu vekayi-namenin yazmaları ise, muhtelif kısımlar halinde İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi ile Türk Tarih Encümeni kitaplığından naklen, Türk Tarih Kurumu Kütüphanesinde ve bilare hibe edilen diğer bir kısım müsveddeleri de Atıf Efendi Kütüphanesi ile bir cildi İstanbul Üniversitesi kitaplığında bulunuyordu.(Önsöz'den).. >>>

Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları

Yazar : Özkan İzgi
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Orta Asya Türk Tarihi

BİRİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMA İNCELEME MAKALELERİ Central AsIa After the Mongol Invas Ion -Islam and Sedentary Life as a Conse quence .3 Sung Devrinde Kao ’ch ’ang ’dan Çin ’e Giden Elçiler 19 İslamiyetten Önceki Türklerde Kadın 25 Destanlarda Türk kadını:27 Şiirlerde Türk Kadını:28 Hunlar zamanında kadının devlet idaresindeki rolü:.29 Göktürkler zamanında kadının devlet idaresindeki rolü:30 Uygurlar zamanında kadının devlet idaresindeki rolü:31 İslâm’dan önceki Türklerde halk kadını:.33 Eski Türk Kadının giyimi:. >>>

16. Asırda Manisa Kazası

Yazar : Feridun M. Emecen
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Eyyubi Devleti Teşkilatı


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

16. Asırda Anadolu'da Alevilik

Yazar : Saim Savaş
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarikatlar > Alevilik - Bektaşilik

İÇİNDEKİLERBİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ XIİKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ XVKISALTMALARXVIIGİRİŞGENEL HATLARIYLA OSMANLI-SAFEVÎ İLİŞKİLERİBİRİNCİ BÖLÜM ANADOLU'DA KIZILBAŞLIKI- Anadolu'da İtikadı Buhran: Mehdîlik İddiası 8II- Anadolu'da Kızılbaş Çoğunluğu Olan Yerler 11III- Safevî Sempatizanı Aşiretler 13IV- Gizli Kızılbaşlar 15V- Kızılbaş Oğlu Kızılbaşlar 16VI- Kızılbaş Taraftarhğı İle İtham Edilenler 17VII- Kızıl.. >>>

Ahmet Arif Hikmet Beyefendi (Bir Tanzimat Devri Şeyhülislamı)

Yazar : Mahir Aydın
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

İçindekiler:I. BölümAhmet Arif Hikmet BeyefendiII. BölümAhmet Arif Hikmet Beyefendi'nin NotlarıIII. BölümAhmet Arif Hikmet Beyefendi'nin Filibe GözlemleriIV. BölümAhmet Arif Hikmet Beyefendi'nin Tanzimat MüfettişliğiV. BölümAhmet Arif Hikmet Beyefendi'nin İşaretleri.... >>>

Arap Kaynaklarına Göre 9 - 19. Asırlarda Kimek Devleti

Yazar : Bolat E. Kumekov
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

B. E. Kumekov Arap Kaynaklarına Göre IX-XI. asırlarda Kimek Kağanlığı adlı bu değerli eserinde Kimekleri her yönüyle ele almıştır.İçindekiler:ÖnsözBulad Eşmuhammedoviç Kumekov ve Eseri Hakkında, Mehmet KıldıroğluGirişI BÖLÜM KAYNAKLARII BÖLÜMKİMEKLERİN ETNİK TARİHİNİN MESELELERİKimekAdı 33Kimek Boylan 36İmi 38İmak 40Tatar 42Kıpçak 44Bayandur 46Lanikaz 47Aelad : 47III BÖLÜMKİMEK DEVLETİNİN CO.. >>>

Bu yayınevinin tüm kitaplarını görmek için tıklayın >>

 
 

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: Türk Tarih Kurumu Yayınları

Antoloji.com
31.08.2014 03:16:00  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]