Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Türk Tarih Kurumu Yayınları

Sitemizde bu yayınevinin toplam 2.473 adet kitabı kayıtlıdır. Tümünü listelemek için tıklayınız.
 
  Bazı Yazarlar:

  - A. Afet İnan
  - Ali Sevim
  - Bilal N. Şimşir
  - Enver Ziya Karal
  - İsmail Hakkı Uzunçarşılı
  - Salahi R. Sonyel
  - Uluğ İğdemir
  - Yaşar Yücel
  - Yusuf Halaçoğlu
  - Yusuf Hikmet Bayur
 

 Bu Yayınevinde Yeni Çıkanlar:

Belleten - Sayı: 281 - Cilt: 78 - Nisan - 2014

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarih

İÇİNDEKİLER      Erken Ortaçağların Şehirler Topluluğu: Medâ’in    Ahmet ALTUNGÖK Abdulhalik BAKIR             Etelköz: Ortanca Macar Yurdu Hakkında Yeni Bazı Tespitler    Osman KARATAY             Osmanlı Defin Merasimlerinde Otağ Kurma Geleneği    Turgay YAZAR             Osmanlı Devleti’nde Tekâlif-i İmdâdiye Vergisine İlginç Bir Örnek: H. 1044/M.1634 Yılında Uygulanan Bedel-i Yapağı Vergisi    Süleyman POLAT             Düşmânlarımıza Bâ’is-i Helecân Vermek: Edirne Yeni Saray’ı Tamir Etmek    Murat KOCAASLAN             XVI. >>>

Hicri 859 Tarihli Suret - i Defter - i Sancak - ı Tırhala 2. Cilt


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Osmanlı Devleti'nin Yıkılmasında Azınlıkların Rolü

Yazar : Salahi R. Sonyel
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

1320 Sene-i Hicriyyesine Mahsus Selanik Vilayet Salnamesi

Yazar : Hatice Oruç
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Türkiye Mektupları


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Evliya Çelebi, Seyahatname, (İndeksli Tıpkıbasım) 1 - 6 CİLT (Takım Satılmaktadır), 2014

Yazar : Evliya Çelebi
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Renkli tıpkıbasım.... >>>

Osmanlı Belgelerinin Dili - Diplomatik

Yazar : Mübahat S. Kütükoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Tarihin, çok sıkı münasebette bulunduğu yardımcı ilimlerinden olan diplomatik en kısa şekilde "belge ilmi" olarak tarif edilebilir. Ancak bu ilim dalı üzerinde yakın zamanlara kadar Türkiye'de fazla araştırma yapıldığı söylenemez. Osmanlı-Türk diplomatiği daha ziyade Avrupalılar ve özellikle Osmanlı hakimiyetinde kalmış Balkan ülkelerinde rağbet görmüş ve bu ülkelerde diplomatiğin çeşidli konularında ciddi yayınlar yapılmıştır. Bizde ise diplomatiğin ilim olarak gelişmesi yeni başlamış olduğundan diplomatik ile "siyaset ilmi" veya "politika" manasına gelen diplomasi sık sık karıştırılmaktadır. >>>

Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler Kaynaklar - Doktrin - Ayin ve Erkan - Tarikatlar - Edebiyat - Mimari - Ekonografi - Modernizm

Yazar : Ahmet Yaşar Ocak
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

İçindekiler: KATILIMCILAR KISALTMALAR SUNUŞ KAYNAKLAR: NEJAT GÖYÜNÇ, Osmanlı Dönemi Sûfîlik Tarihinin Arşiv Kaynakları SÜLEYMAN ULUDAĞ, Osmanlı Dönemi Tasavvuf Düşüncesinin Bazı Temel Kaynakları MUSTAFA KARA, Tasavvuf lstılahlarına Dair Kitaplar KÖKENLER VE DOKTRİN: AHMET T. KARAMUSTAFA, Yesevîlik, Melâmetîlik, Kalenderîlik, Vefâilik ve Anadolu Tasavvufunun Kökenleri Sorunu MICHEL CHODKIEWICZ, İbn Arabî'nin Öğretisinin Osmanlı Dünyasında Karşılanışı ÂYİN VE ERKÂN KIYAFETLER: Ö. >>>

Osmanlı - Lehistan Diplomatik İlişkileri,

Yazar : Hacer Topaktaş
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Bu çalışma, Piotr Potocki’nin elçiliği odaklı olarak XVIII. yüzyıl sonu Osmanlı-Leh diplomatik ilişkilerini ve bu bağlamda dönemin Avrupa’sını, İstanbul’da diplomasinin işleyişini belirli kesitlerden incelemeyi hedeflemektedir. 1788-1793 yıllarının seçilmesinin sebebi, hem Piotr Potocki’nin elçiliğini kapsayan yıllar olması, hem bu dönemde 1787-1792 Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşı’nın Osmanlı Devl.. >>>

Çanakkale Kitabeleri I Gelibolu


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 
 
   

 Bu Yayınevinin Popüler Kitapları:

Osmanlı Yenileşme Döneminde Diyarbekir Vilayeti'nde Eğitim (1870 - 1920)


Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı Tarihi > (1839-1876) Tanzimat, Osmanlı Tarihi > (1876-1908) Meşrutiyet

Açıklama: Bu çalışmamın ana konusu, Diyarbekirvilayetinin 1870-1920 yılları arasındaki eğitim ve kültür durumunun bir değerlendirmesinden ibarettir. Önsöz Kısaltmalar Giriş I. Bölüm Başlangıçtan Osmanlı'da Yenileşme Dönemine Kadar Diyarbekir'de Eğitim II. Bölüm Osmanlıda Yenileşme Döneminde Diyarbekir Vilayeti'nde Eğitim III. Bölüm Yenileşme Döneminde Diyarbekir Vilayetinde Kültürel Faaliyetler.... >>>

Tahdidü Nihayati'l - Emakin Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el - BÎRÛNÎ


Türk Tarih Kurumu Yayınları; Bilim Tarihi

Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı (Karton kapak

Yazar : Musa Çadırcı
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı Tarihi > (1839-1876) Tanzimat, Türk Tarihi Araştırmaları

Bu araştırmanın konusunu oluşturacak 1789-1876 dönemini iki ana bölümde inceliyoruz. I. Bölüm, III. Selim'in tahta çıkışından Tanzimat'ın ilan edildiği 1839 yılına kadar geçen süreyi kapsamaktadır. II. Bölüm ise Tanzimat'ın ilanından I. Meşrutiyet'e kadar geçen devreyi konu edinmektedir. III. Bölüm'de Tanzimat dönemindeki genel durum (1839-1876) değerlendirilmektedir. IV. Bölüm'de ise Anadolu Kentleri'nin Ekonomik Yapıları (1840-1875) irdelenmektedir... >>>

Evliya Çelebi, Seyahatname, (İndeksli Tıpkıbasım) 1 - 6 CİLT (Takım Satılmaktadır), 2014

Yazar : Evliya Çelebi
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Renkli tıpkıbasım.... >>>

Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları

Yazar : Özkan İzgi
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Orta Asya Türk Tarihi

BİRİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMA İNCELEME MAKALELERİ Central AsIa After the Mongol Invas Ion -Islam and Sedentary Life as a Conse quence .3 Sung Devrinde Kao ’ch ’ang ’dan Çin ’e Giden Elçiler 19 İslamiyetten Önceki Türklerde Kadın 25 Destanlarda Türk kadını:27 Şiirlerde Türk Kadını:28 Hunlar zamanında kadının devlet idaresindeki rolü:.29 Göktürkler zamanında kadının devlet idaresindeki rolü:30 Uygurlar zamanında kadının devlet idaresindeki rolü:31 İslâm’dan önceki Türklerde halk kadını:.33 Eski Türk Kadının giyimi:. >>>

Türkiye'nin İdari Taksimatı (1920 - 2013) 6. Cilt

Yazar : Musa Şaşmaz
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Türkiye Cumhuriyeti (Siyasi ve Askeri Tarih)

EDIRNE VILAYETI 3 1. Edirne Kazası . 5 a. Edirne Nahiyesi 5 b. Tatarlar (Süloğlu) Nahiyesi . 5 I. Edirne İli Tatarlar Nahiyesi’ne Bağlı Vaysal ve Hacı Danışment Köylerinin Lalapaşa Nahiyesi’ne Bağlanması. 5 II. Edirne Merkez Kazası’na Bağlı Tatarlar Nahiyesi Merkezi’nin Süleoğlu Köyü’ne Nakledilmesi ile SarıDanışment, SüleymanDanışment ve Ömeroba Köylerinin Lalapaşa Nahiyesi’ne Bağlanması 5 III. Edirne İli Merkez Kazası’na Bağlı Tatarlar Nahiyesi Adının Süloğlu Olarak Değiştirilmesi 6 IV. >>>

16. Asırda Anadolu'da Alevilik

Yazar : Saim Savaş
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarikatlar > Alevilik - Bektaşilik

İÇİNDEKİLERBİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ XIİKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ XVKISALTMALARXVIIGİRİŞGENEL HATLARIYLA OSMANLI-SAFEVÎ İLİŞKİLERİBİRİNCİ BÖLÜM ANADOLU'DA KIZILBAŞLIKI- Anadolu'da İtikadı Buhran: Mehdîlik İddiası 8II- Anadolu'da Kızılbaş Çoğunluğu Olan Yerler 11III- Safevî Sempatizanı Aşiretler 13IV- Gizli Kızılbaşlar 15V- Kızılbaş Oğlu Kızılbaşlar 16VI- Kızılbaş Taraftarhğı İle İtham Edilenler 17VII- Kızıl.. >>>

Osmanlı Hariciyesinde Gayr - i Müslimler (1852 - 1925)

Yazar : Taceddin Kayaoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Kitaba konu olan 234 kadar gayrimüslim Hariciye Memurunun hemen tamamı Osmanlı tebeasıdır. Yani görevlendirilen şahıslar devletin kendi vatandaşlarıdır. Devlet vatandaşları arasında her hangi bir ayrım gözetmiyor, diskriminasyon ve ırkçılık yapmıyordu. Liyakati esas alıp yeteneklerine göre vatandaşlarına eşit davranıyor, onları Hariciye teşkilatının en hassas noktalarında istihdam ediyordu.İçindek.. >>>

Belleten - Sayı: 281 - Cilt: 78 - Nisan - 2014

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarih

İÇİNDEKİLER      Erken Ortaçağların Şehirler Topluluğu: Medâ’in    Ahmet ALTUNGÖK Abdulhalik BAKIR             Etelköz: Ortanca Macar Yurdu Hakkında Yeni Bazı Tespitler    Osman KARATAY             Osmanlı Defin Merasimlerinde Otağ Kurma Geleneği    Turgay YAZAR             Osmanlı Devleti’nde Tekâlif-i İmdâdiye Vergisine İlginç Bir Örnek: H. 1044/M.1634 Yılında Uygulanan Bedel-i Yapağı Vergisi    Süleyman POLAT             Düşmânlarımıza Bâ’is-i Helecân Vermek: Edirne Yeni Saray’ı Tamir Etmek    Murat KOCAASLAN             XVI. >>>

Hicri 859 Tarihli Suret - i Defter - i Sancak - ı Tırhala 2. Cilt


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Bu yayınevinin tüm kitaplarını görmek için tıklayın >>

 
 

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: Türk Tarih Kurumu Yayınları

Antoloji.com
26.10.2014 03:16:51  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]