Şiir KitapEtkinlikler Şarkı SözleriŞarkılar Antoloji.comResimAntoloji.comForumAntoloji.comNedir?Antoloji.comÜyelerAntoloji.comGruplarAntoloji.com Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Türk Tarih Kurumu Yayınları

Sitemizde bu yayınevinin toplam 2.470 adet kitabı kayıtlıdır. Tümünü listelemek için tıklayınız.
 
  Bazı Yazarlar:

  - A. Afet İnan
  - Ali Sevim
  - Bilal N. Şimşir
  - Enver Ziya Karal
  - İsmail Hakkı Uzunçarşılı
  - Salahi R. Sonyel
  - Uluğ İğdemir
  - Yaşar Yücel
  - Yusuf Halaçoğlu
  - Yusuf Hikmet Bayur
 

 Bu Yayınevinde Yeni Çıkanlar:

Osmanlı Devleti'nin Yıkılmasında Azınlıkların Rolü


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

1320 Sene-i Hicriyyesine Mahsus Selanik Vilayet Salnamesi


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Türkiye Mektupları


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Evliya Çelebi, Seyahatname, (İndeksli Tıpkıbasım) 1 - 6 CİLT (Takım Satılmaktadır), 2014


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Renkli tıpkıbasım.... >>>

Osmanlı Belgelerinin Dili - Diplomatik


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Tarihin, çok sıkı münasebette bulunduğu yardımcı ilimlerinden olan diplomatik en kısa şekilde "belge ilmi" olarak tarif edilebilir. Ancak bu ilim dalı üzerinde yakın zamanlara kadar Türkiye'de fazla araştırma yapıldığı söylenemez. Osmanlı-Türk diplomatiği daha ziyade Avrupalılar ve özellikle Osmanlı hakimiyetinde kalmış Balkan ülkelerinde rağbet görmüş ve bu ülkelerde diplomatiğin çeşidli konularında ciddi yayınlar yapılmıştır. Bizde ise diplomatiğin ilim olarak gelişmesi yeni başlamış olduğundan diplomatik ile "siyaset ilmi" veya "politika" manasına gelen diplomasi sık sık karıştırılmaktadır. >>>

Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler Kaynaklar - Doktrin - Ayin ve Erkan - Tarikatlar - Edebiyat - Mimari - Ekonografi - Modernizm


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

İçindekiler: KATILIMCILAR KISALTMALAR SUNUŞ KAYNAKLAR: NEJAT GÖYÜNÇ, Osmanlı Dönemi Sûfîlik Tarihinin Arşiv Kaynakları SÜLEYMAN ULUDAĞ, Osmanlı Dönemi Tasavvuf Düşüncesinin Bazı Temel Kaynakları MUSTAFA KARA, Tasavvuf lstılahlarına Dair Kitaplar KÖKENLER VE DOKTRİN: AHMET T. KARAMUSTAFA, Yesevîlik, Melâmetîlik, Kalenderîlik, Vefâilik ve Anadolu Tasavvufunun Kökenleri Sorunu MICHEL CHODKIEWICZ, İbn Arabî'nin Öğretisinin Osmanlı Dünyasında Karşılanışı ÂYİN VE ERKÂN KIYAFETLER: Ö. >>>

Osmanlı - Lehistan Diplomatik İlişkileri,


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Bu çalışma, Piotr Potocki’nin elçiliği odaklı olarak XVIII. yüzyıl sonu Osmanlı-Leh diplomatik ilişkilerini ve bu bağlamda dönemin Avrupa’sını, İstanbul’da diplomasinin işleyişini belirli kesitlerden incelemeyi hedeflemektedir. 1788-1793 yıllarının seçilmesinin sebebi, hem Piotr Potocki’nin elçiliğini kapsayan yıllar olması, hem bu dönemde 1787-1792 Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşı’nın Osmanlı Devl.. >>>

Çanakkale Kitabeleri I Gelibolu


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Kazan Hanlığı - Moskova Knezliği Siyasi İlişkileri (1437 - 1552 )


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

İçindekiler: ÖNSÖZ KISALTMALAR GİRİŞ1 KAYNAKLAR 1 - Arşiv Belgeleri5 2- Rus Kronikleri10 3- Türkçe-Tatarca Yazmalar26 4- Seyahatnameler31 5- Araştırma Eserleri40 I BÖLÜM İtil Boyu ve Kazan Şehri 1- İtil Bulgarları53 2- Altin Orda Devleti62 3- İtil Bulgarlan-Altın Orda Münasebetleri69 4- Kazan Adının Kökeni73 5- Kazan Şehrinin Kuruluşu78 6- Kazan Hanlığı'nm Sınırları86 II BÖLÜM Kazan ve Sibir .. >>>

Eskiçağda Yazı Malzemeleri ve Kitabın Oluşumu

Yazar : Nuray Yıldız
Türk Tarih Kurumu Yayınları;

İçindekiler: ÖNSÖZ GİRİŞ VII 1 I. BÖLÜM: Antikçağda Yazı Taşıyıcılarının Önemi II. BÖLÜM: Antik Yunan ve Roma'da Yazı Taşıyıcıları A. Ağaç 1. Ağaç Yaprakları 2. Ağaç Kabukları 3. Ağaç Levhalar 4. Beyazlatılmış Ağaç Levhalar 5. Balmumu Kaplı Ağaç Levhalar B. Kil Tablet C. Ostrakon D. Taşlar E. Madenler F. Keten Bezi G. Fildişi, Kemik, Hayvan Kabuk ve Organları H. Diğer Bazı Maddeler I. Papyrus 1. Papyrus Nedir, Yetiştiği Yerler 2. Papyrus Kâğıdının Üretimi ve Piyasası 3. Roma'da Üretilen Diğer Papyrus Kâğıt Türleri 4. Papyrus Buluntularının Çözülmesi J. >>>

Yeni kitapların tümünü görmek için tıklayın >>

 
 
   

 Bu Yayınevinin Popüler Kitapları:

Osmanlı Belgelerinin Dili - Diplomatik


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Tarihin, çok sıkı münasebette bulunduğu yardımcı ilimlerinden olan diplomatik en kısa şekilde "belge ilmi" olarak tarif edilebilir. Ancak bu ilim dalı üzerinde yakın zamanlara kadar Türkiye'de fazla araştırma yapıldığı söylenemez. Osmanlı-Türk diplomatiği daha ziyade Avrupalılar ve özellikle Osmanlı hakimiyetinde kalmış Balkan ülkelerinde rağbet görmüş ve bu ülkelerde diplomatiğin çeşidli konularında ciddi yayınlar yapılmıştır. Bizde ise diplomatiğin ilim olarak gelişmesi yeni başlamış olduğundan diplomatik ile "siyaset ilmi" veya "politika" manasına gelen diplomasi sık sık karıştırılmaktadır. >>>

Osmanlı Devleti'nin Yıkılmasında Azınlıkların Rolü


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Tarihte Türkler ve Ermeniler: (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Cilt) TAKIM HALİNDE,

Yazar : Kolektif
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Genel Kitaplar, Başvuru Eserleri, Osmanlı ve Öncesi (Siyasi ve Askeri Tarih)

Türkler ve Ermeniler, farklı inanç dünyasının ve kültür ikliminin mensupları olarak tarihte kadim zamanlardan beri yer almışlardır. Mensubu olup temsil ettikleri medeniyetlerin zıddiyetine rağmen, tarihin muhtelif devirlerinde birlikte yaşama başarısını gösterebilmiş ve bu beraberliği yüzyıllar boyu sürecek olan bir birlikte yaşama sanatına dönüştürebilmişlerdir. Ermeniler, Selçuklu ve özellikle Osmanlı idaresinde asırlar boyu sulh ve sükûn içerisinde yaşama şansı bulmuşlar, ırkî ve dinî özelliklerini hiçbir etki altında kalmaksızın sürdürebilmişlerdir. >>>

Abdi Tarihi : 1730 Patrona İhtilâli Hakkında Bir Eser

Yazar : Faik Reşit Unat
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı Tarihi > (1700-1730) Duraklama ve Lale Devri

• Önsöz • Bu kitap niçin yazıldı? • İstanbul'da misli görülmemiş dehşetli bir yağmur • Diyarbakır'da bir gökyüzü hadisesi • Güneş tutulması • İranlılarla uzlaşma haberinin akisleri • Irak Serhaddinde durum • Nadir Şah'ın zuhuru • Eşref Han'ın yardım istemesi • Afganlılar'ın Eşref Han için savaştan kaçınmaları • Eşref Han'ın kaçması • Hemedan havalisi halkının Osmanlılara yüz çevirmesi • Abdurrahma.. >>>

İkinci Meşrutiyetin İlânı ve Otuzbir Mart Hâdisesi : II. Abdülhamid'in Son Mabeyn Başkatibi Ali Cevat Bey'in Fezlekesi

Yazar : Faik Reşit Unat
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Osmanlı Tarihi > (1876-1908) Meşrutiyet, Anı, Hatırat

Önsöz Giriş Ali Cevat Bey’in Önsözü 1. Mabeyn-İ Hümayun Kitabet Dairesi 2. Meşrutiyetin İlk Günleri 3. Meclisi Mebusanın Açılması 4. Mebuslarla Yakınlaşma Teşebbüsleri 5. Hüsyeni Hilmi Paşa’nın Sadareti 6. İhtilâlden Önceki Bazı Olaylar 7. Otuzbir Mart İhtilali 8. Tevfik Paşa’nın Sadareti 9. İhtilâlin Memlekette Akisleri 10. Hareket Ordusunun İlerlemesi 11. Yıldız Sarayının İşgali 12. Abdülhamid’in Hal’i 13. Vesikalar 14. İstidratlar 15. Ekler 16. Devrin Olayları 17. İndeksler Resimler.. >>>

Erythrai Coğrafya - Tarih - Kaynaklar - Kalıntılar

Yazar : Cevdet Bayburtluoğlu
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Mimarlık > Kent ve Şehir Mimarisi, Arkeoloji ve Eski Çağ : Anadolu

Tarih Tenkidinin Unsurları

Yazar : Leon-E. Halkin
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Tarih ve Tarih Yazıcılığı, Tarih Araştırmaları, Türk Tarihi Araştırmaları

Tarihi yaşanan gerçeklik olarak anladığımız zaman köklü ve zengin bir tarihe mensup olduğumuz konusunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Ancak tarihi yaşanan gerçekliğin ilmî tetkiki sonucunda elde edilen bilgi olarak anladığımızda, son yüzyıl içinde gösterilen büyük gayretlere ve ortaya konulan sayısız eserlere rağmen yaşadığımız tarih ölçüsünde tarih yazdığımızı söylememiz herhalde pek mümkün olmayacaktır. >>>

Timur ve Devleti

Yazar : İsmail Aka
Türk Tarih Kurumu Yayınları; Orta Asya Türk Tarihi

İçindekiler: ÖNSÖZ XI I-TİMUR DEVRÎ 1-33 a- Timur'dan Önceki Durum... 1-3; b - Ti¬mur'un Ortaya Çıkışı ve îlk Faaliyetleri... 3-7; c-Harezm Üzerine Seferler... 7-8; d - Mo¬ğollar ve Deşt-i Kıpçak Üzerine Seferler... 8-10; e - Timur'un Horasan Üzerine Sefer¬leri. .. 10-12; f- Üç Yıllık Sefer (1386-1388).. 12-15; g-Toktamış Üzerine Birinci Sefer... 15-17; h-Beş Yıllık Sefer (1392-1397)... 17-20; ı-Toktamış Üzerine İkinci Sefer... 20-22; i - Hindistan Seferi (1398-1399)... 22; j-Yedi Yıllık Sefer (1399-1404)... 22-31; k-Timur'un Son Seferi ve Ölümü... 31-33. >>>

1320 Sene-i Hicriyyesine Mahsus Selanik Vilayet Salnamesi


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Türkiye Mektupları


Türk Tarih Kurumu Yayınları;

Bu yayınevinin tüm kitaplarını görmek için tıklayın >>

 
 

  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2014. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: Türk Tarih Kurumu Yayınları

Antoloji.com
25.07.2014 04:33:39  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]