Antoloji.com Şiir Kitap Nedir? c Üyeler c Gruplar c Mesajlarım
 
 

Kitap Kişi

 Kitap Ana Sayfa
 Kitaplar
 Kişiler
 Konu Başlıkları
 Yayınevleri
 Kitaplarım
 Kitap İncelemeleri
 Okuyucu Görüşleri
 Kitap Tartışmaları
 Öne Çıkanlar
 Çok Satanlar
 Yeni Çıkanlar
 E-kitap
Eski ne nadir kitaplar
 Eski ve Nadir Kitaplar
 
Yoğun Bakım Esasları


Yayın Evi: Nobel Tıp Kitabevleri;
Kategorisi: Tıp - Sağlık, Yoğun Bakım
tükenmistir
ISBN No: 9754204357Okuyucunun kitaba verdiği puan:
7.0 (1 kişi)   
Bu kitaba kim kaç puan vermiş? Tıkla GÖR
Satın almak için:
 

Eren.com.tr

  Kitap Adresi

İçindekiler:

Önsöz

1.İzleme & Destek

Anksiyete & Sedasyon

Arteryel Basınç Takibi

Santral Venöz BasınçTakibi

Derin Venöz Tromboz, Dahili Hastalarda Korunma

Derin Venöz Tromboz, Cerrahi Hastalarda Korunma

Deliryum

Depresyon

End-Tidal PCO2 İzlemi

Geriatrik Hastada Dikkat Edilecek Durumlar

Hiperglisemi, Yoğun Bakımda Tedavisi

İntrakranyal Basınç İzlemi

Nutrisyon, Enteral

Nutrisyon, Parenteral

Nutrisyonel Destek

Obezite, Ciddi

Ağrı

Pulmoner Arter Kateteri

Pulse Oksimetre

Üst Gİ Kanama, Korunma

2.Özel Medikal Sorunlarda Yoğun Bakım Ünitesi

(ICU) Destek

Tedavisi

Yanık Hastalar

Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalar

Gebe Hastalar

Solid Organ Transplantlı Hastalar

3.Etik Konular

Beyin Ölümü

Resüsitasyon Yapmama Kararı

Tıbbi Etik

Adli Tıbbi Prensipler

Bakımın Sürdürülmesi ya da Kesilmesi

4.Kanama & Transfüzyon

Kritik Hastada Kanama

Edinilmiş Koagülopati

Herediter Koagülopatİ

Heparine Bağlı Trombositopeni

Plazma Transfüzyonları

Kalitatif Trombosit Disfonksiyonu

Trombositopsni

Eritrosit Transfüzyonu

Transfüzyon Reaksiyonları

Warfarin, Doz Aşımı

Warlarine Bağlı Cilt Nekrozu

5.Sıvıtar. Elektrolitler, ve Asit-Baz

Hiperkalsemi

Hipokalsemi

Hiperkalemi

Hipokalemi

Hipermagnezemi

Hipomagnezemi

Hipernatremi

Hiponatremi

Hiperfosfatemi

Hipofosfatemi

Hipervolemi

Hipovoiemi

Metabolik Asidoz

Metabolik Alkaloz

Mikst Asit-Baz Bozuklukları

Respiratuar Asidoz

Respiratuvar Alkaloz

6.Şok

Anaflaktik Şok

Kardiyak kompressif Şok

Kardiyojenik Şok

Hipovolemik Şok

Nörojenik Şok

Septik Şok

Trisiklik Antidepresan (TSA) Aşırı Dozu

Warfarin Zehirlenmesi

7.Akciğer Hastalıkları

Orak Hücreli Anemide Akut Göğüs Sendromu

Akut İnhalasyon Hasarı

Anaflaksi

Anjioöclem

Tüp Torakostomi

Obezite-Hipoventilasyon Sendramu

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

Yoğun Bakım Ünitesinde (ICU) Plevral Efüzyon

Pnömotoraks

Pulmoner Tromboemboli

8.Solunum Yetersizliği

Akut Sıkıntilı Solunum Sendromu (ARDS)

Hava Embolizmi Sendromu

Aspirasyon Pnömoniti ve Pnömoni

Yaşamı Tehdit Eden Hemoptizi

Mekanik Ventilasyon

ARDS'de Mekanik Ventilasyon

Nöromusküler Bozukluklarda Mekanik Ventilasyon

Astım Krizinde Mekanik Ventilasyon

Mekanik Ventilasyon, Komplikasyonları

Mekanik Ventilasyon, Aletten Ayıramama

Noninvazif Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NIPPV)

Pozitif End-Ekspiratuar Basınç (PEEP)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Bağlı Solunum Yetersiz

Nöromusküler Bozukluklara Bağlı Solunum Yetersizliği

Göğüs Kafesi Bozukluklarına Bağlı Solunum Yetersizliği

Solunum Yetersizliği: Arteriyel Hiperkapni

Solunum Yetersizliği: Hipoksemi

Astım Krizi

Ventilatör İlintili Pnömoni

9.Kardiyoloji

Angina Pektoris

Aort Diseksiyonu, Akut

Aort Kapak Hastalığı

Arier Yetersizliği, Akut

Atriyal Fibrilasyon

Kaİp Tamponadı

Konjestif Kalp Yetersizliği

Kalp Bloğu

Hipertansif Kriz & Maügn Hipertansiyon

Mezenter İskemisi ve İnfarktüsü, Akut

Mitral Kapak Hastaliğı

Miyokard İnfarktüsü (AMİ) , Akut

Supraventriküler Taşikardi

Senkop

Kararsız (unstabl) Angina (USA) & ST - Segment

Yükseİmesi Olmayan Miyokard İnfarktüsü (NSTEMI)

Ventriküler Taşiaritmi

10. İnfeksiyon Hastalıkları

Bakteriy? l Menenjit

Botulizm

HIV ile Enfekte Hastalarda Santral Sinir Sistemi (SSS)

İnfeksiyonları

Clostridium Difficile'ye Bağlı Diyare

Toplumsal Kökenli Pnömoni

Ensefalit, Beyin Absesi, Spinal Epidural Abse

Yoğun Bakım Ünitesinde Ateş

Hematojen Yayılım Gösteren Kandidiyazis

Bağışıklık Sistemi Baskılanmış Hastalardaki infeksiyonlar..

Enfektif Endokardit

Batın İçi İnfeksiyonlar

İntravenöz Katetere Bağİı İnfeksiyon

Mycobacterium Tuberculoisis

Nekrotizan Yumuşak Doku İnfeksiyonu

Nötropeni Ateşi

Nonbakteriyel Menenjit

Nazokomiyal Pnömoni

Peritonit

Pneumocystis Jiroveci Pnömonisi (PCP)

Nazokomiyal İnfeksiyonun Önlenmesi

HIV ile Enfekte Hastalarda Akcİğer İnfeksiyonları

Sepsis

Cerrahi Yara Yeri İnfeksiyonu

Tetanoz

Toksik Şok Sendromu

Ürpsepsis

11.Gastroinlestinal Hastalıklar

Akalkülöz Kolesistit

Adinamik (paraiitik) İleus

Asit

Boerhaave Sendromu

Kolanjit, Akut

Diyare

Mide veya Özofagus Varis Kanaması

Gastrit

Karaciğer Yetmezliği, Akut

Kalın Barsak Obstrüksiyonu

Alt Gastrointestinal Kanama, Akut

Pankreas Yetmezliği

Pankreatit

Peptik Ülser Hastalığı

İnce Barsak Obstrüksiyonu

Üst Gastrointestinal Kanama

12.Endokrin Problemler

Adrenal Yetmezlik

Cushing Sendromu

Diyabetik Ketoasidoz

Hiperozmolar Non-ketotik Diyabetik Koma

Hipoglisemi

Miksödem Koması

Hastalıklı Ötroidi Sendromu

Tiroid Fırtınası

13.Nöroloji

Yoğun Bakım Ünitesinde Mental Durumun Değişmesi

Kritik Hastalık, Myopati

Kritik Hastalık, Polinöropati

Guillain-Barre Sendromu

Kafa Travmafarı

İntrakranial Basınç Atlması

Musküler Distrofi

Myastenia Gravis

Nöroleptik Malign Sendrom

Konvülzyonlar

Spinal Kord Basısı

Spinal Kord Yaralanması

Felç

Stupor&Koma

Subaraknoid Kanama

14.Renal Hastalıklar

Akut Tübüler Nekroz

Akut Glomerülonefrit

Hepatorenal Sendrom

Akut İnterstisyel Nefrit

Pigment Nefropatisi: Rabdomyoliz & Hemoliz

Pulmoner - Renal Sendromlar

Akut Böbrek Yetersizliği

Böbrek Yetmezliğinde İlaç Klirensi

Böbrek Yetmezliği, Önlemler

Renal Replasman Tedavisi (Hemodiyaliz)

15.Romatolji

Katastrofik Antifosfolipid Sendromu

Skleroderma/Progresiv Sistemik Skleroz

Sistemik Lupus Eritematozis

Vaskülitler

16.Toksikoloji

Asetaminofen Aşırı Dozu

Akole Bağlı Organik Beyin Sendromu

Benzodiyazepine Bağlı Organik Beyin Sendromu

Beta-Adrenerjik Bloker Aşırı Dozu

Kalsiyum Kanal Bloker Aşırı Dozu

Kokain

Dijital Toksisitesi

DemirAşırı Dozu

Ketamin & Fensiklidin

Lityum

Metanol, Etilen Glikol & İzopropanol

Opioid Aşırı Dozu

Opioid'e Bağı Oragnik Beyin Sendromu

Organofosfat Zehirlenmesi

Salisilat Zehirlenmesi

Sedatif-Hipnotik Aşırı Dozu

Sempatomimetik Aşırı Dozu

Teofilin Aşırı Dozu

17.Çevresel Yaralanmalar

Karbon Monoksit (CO) Zehirlenmesi

Elektrik Şok ve Yıldırım Enerjisi

Soğuk Yanığı

Sıcak Çarpması

Hipotermi

Mantar Zehirlenmesi

Boğulma

Radyasyon Hasarı

Yılan Isırığı

Örümcek & Akrep Isırğı

18.Dermatoloji

Kandidiazis (Moniliazis)

Kontakt Dermatit

Disemine İntravasküler Koagülasyon (DIC) ve

Purpura Fulminans

Eritema Multiforme ve Stevens-Johnson Sendromu

Eksfolyatif Eritrodermi

Generalize Püstüler Psoriasis

Graft-Versus-Host Hastalığı (GVHD)

Meningokoksemi

Milyarya (Isilik)

Morbiliform, Ürtikeryal ve Bullöz İlaç Erüpsiyonu

Pemfigus Vulgaris

Fenitoin Hipersensitivite Sendromu

Kayalık Dağlar Benekli Ateşi

Rubella (Kızamık)

Toksik Epidermal Nekroliz (TEN)

Toksik Şok Sendromu

Varisella-Zoster Virüsü (VZV)

19.Onkoloji / Onkolojik Aciller

Akut lösemiler

Spinal Kord Basısı

Superior Vena Kava Sendromu (SVC)

Tümör Lizis Sendromu)

20. Gebelik

Gebeiikte Akut Karaciğer Yağlanması

Amniyotik Sıvı Embolisi

Gebelikte Astım

Preeklampsi ve Eklampsi

Gebelikte Pulmoner Ödem

Gebelikte Piyelonefrit

Septik Abortus

İndeks


 
Paylaşın
Bu kitap hakkındaki düşüncenizi yazın.
  Önerin
Kitabı arkadaşınıza önerin.
  Ekleyin
Kitabı "Kitaplarım" listenize ekleyin
 
Aynı konudaki diğer kitaplar için tıklayın: Aynı kişilerin diğer kitapları için tıklayın:
 Bu kitaplara da bakın
Kürk Mantolu Madonna
Beraber Yürüdük Biz Bu Yıllarda
Konstantiniyye Oteli
Kayıtsızlık Şenliği
Trendeki Kız
Eyvallah
  - tiklayin - Bu sayfaya link ver Bu sayfayı birine gönder Bu sayfada hata var!  

(c) Antoloji.Com, 2015. Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece Antoloji.Com'a aittir. Sitemizde yer alan şiirlerin telif hakları şairlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Yayın Hakkı Notu.
Şu anda buradasınız: YOĞUN BAKIM ESASLARI KİTABI

Antoloji.com
04.10.2015 15:39:58  #.234#
  » Şiir  » Kitap  » Etkinlikler  » Şarkı Sözleri  » Resim  » Forum  » Nedir  » Gruplar  » E-Kart  » Sinema  » Haber  » Bilgi Yarışması  » İletişim
 Antoloji.Com   » Hakkında   » Künye   » Yardım   » İnsan Kaynakları   » İletişim   » Seçim  
[Hata Bildir]